توسعه و طراحی با توسط مسعود مینوتن از تیم توسعه کسب و کار کارینو